ساخت جلوه های ویژه کامپیوتری

تولید جلوه های ویژه رایانه ای پیشرفته  (Advanced VFX)

  • ساخت جلوه های ویژه کامپیوتری
  • تلفیق رئال و انیمیشن به شکل بسیار واقعگرایانه؛
  • انجام شبیه سازی سیالات، شبیه سازی انفجار، شبیه سازی دود،شبیه سازی آب، شبیه سازی آتش و تلفیق با فیلم یا انیمیشن؛
  • انجام خدمات کروماکی و کامپوزیشن؛
  • تولید انیمیشن سه بعدی بسیار واقع گرایانه و استفاده به جای فیلم رئال.