انیمیشن فانتزی و تبلیغاتی کاپیتان در جستجوی نوشیدنی خُنک